Predavači i supervizori


 

 

Dr Zorica Marić, psiholog, doktor psiholoških nauka, psihoterapeut, akreditovani supervizor i Associate Fellow of Albert Ellis Institute  Od 1998. godine je direktor REBT Pridruženog trening centra Instituta Albert Elis. Aktivno drži treninge i supervizije iz racionalno-emotivno bihejvioralne terapije i kognitvno-bihejvioralnog koučinga u zemlji i inostranstvu. Gotovo 30 godina praktikuje REBT u privatnoj psihoterapijskoj praksi i razvija programe primene REBT-a u nekliničkim kontekstima, obuhvatajući škole i radne organizacije. Dr Marić je predsednica Udruženja za kognitivne i bihejvioralne terapije Srbije  i predstavnik u Evropskoj asocijaciji za bihejvioralne i kognitivne terapije. Član je uređivačkog odbora časopisa Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy. Autor je više priručnika iz racionalno-emotivno bihejvioralne terapije i koučinga i poglavlja u udžbenicima iz psihoterapije. Objavila je više stručnih članaka, kao i preko trideset  saopštenja na kongresima.

 

Prof. dr Tatjana Vukosavljević Gvozden, psiholog, doktor psiholoških nauka, psihoterapeut, akreditovani supervizor i Associate Fellow of Albert Ellis Institute, čemu je prethodila obuka i internacionalni sertifikat iz psihoanalize. Redovni je profesor na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, gde predaje predmete iz oblasti psihoterapije i savetovanja. RE&KBT primenjuje u privatnoj psihoterapijskoj praksi. Aktivno se bavi istraživanjima teorije i prakse kognitivno-bihejvioralnih terapija. Član je predsedništva Saveza psihoterapeuta Srbije, potpredsednik je Udruženja za kognitivne i bihejvioralne terapije Srbije, član uređivačkog odbora časopisa Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy. Objavila je šest knjiga iz oblasti psihoterapije, preko četrdeset članaka i poglavlja u stranim i domaćim časopisima i knjigama i imala više od šezdeset saopštenja na kongresima od međunarodnog i nacionalnog značaja.

 

Prof. dr Borjanka Batinić, psihijatar, doktor med. nauka, psihoterapeut, akreditovani superervizor i Associate Fellow of Albert Ellis Institute. Vanredni je profesor na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, gde predaje predmete iz oblasti psihopatologije. Takođe je zaposlena na Klinici za psihijatriju Kliničkog centra Srbije. RE&KBT primenjuje na Klinici za psihijatriju i u privatnoj praksi. Oblast posebnog interesovanja je primena RE&KBT u radu sa pacijentima sa kliničkom slikom multiplih komorbidnih stanja, kao i mogućnosti i dometi kombinovane psihoterapije i farmakoterapije. Objavila je dve knjige iz oblasti psihopatologije, preko četrdeset članaka i poglavlja u stranim i domaćim časopisima i knjigama i imala više od šezdeset saopštenja na kongresima od međunarodnog i nacionalnog značaja.

 

Prof. dr Igor Krnetić, psiholog, doktor psiholoških nauka, psihoterapeut, akreditovani supervizor i Associate Fellow of Albert Ellis Institute, nakon čega se edukovao iz Terapije prihvatanjem i posvećenošću (ACT), Terapije fokusirane na saosećanje (CFT). Vanredni je profesor na Odseku za psihologiju, Filozofskog fakulteta u Banjoj Luci, gde predaje predmete iz oblasti psihopatologije i psihoterapije. Od 2007. je direktor Centra za kognitivno-bihejvioralnu terapije u okviru kojeg se izvodi edukacija iz RE&KBT, ACT i CFT u Bosni i Hercegovini i regionu. Pored toga se bavi privatnom praksom i istraživanjima teorije i prakse kognitivno-bihejvioralnih terapija. Dr Krnetić je predsednik je Bosansko-hercegovačkog udruženja za kognitivno-bihejvioralnu terapiju i zvanični predstavnik Zapadnog Balkana u Udruženju za kontekstualnu bihejvioralnu nauku. Objavio je jednu knjigu i dvadesetak drugih radova.

 

Prof. dr Tijana Mirović, psiholog, doktor psiholoških nauka, psihoterapeut, Associate Fellow of Albert Ellis Institute, nakon čega se edukovala iz Sistemske porodične terapije i Shema terapije u kojoj je sada terapeut naprednog nivoa i međunarodno akreditovani trener i supervizor. Vanredni je profesor za užu naučnu oblast psihologije na Fаkultetu muzičke umetnosti u Beogradu i radi kao psihoterapeut u psihološkom savetovalištu „Mozaik“ (Beograd) čiji je osnivač. Pored toga je i osnivač i direktor treninga Centra za Shema terapiju Beograd u okviru koga drži treninge i supervizije iz Shema terapije u zemlji i inostranstvu. Aktivno se bavi istraživanjima teorije i prakse kognitivno-bihejvioralnih terapija. Objavila je dve knjige, šest poglavlja u knjigama koje su objavljene u SAD i Srbiji, preko deset radova u zbornicima i knjigama od nacionalnog i internacionalnog značaja i preko četrdeset saopštenja na kongresima od međunarodnog i nacionalnog značaja.

 

Doc. dr Nikola Petrović, psiholog, doktor psiholoških nauka, psihoterapeut, akreditovani supervizor i Associate Fellow of Albert Ellis Institute. Pored edukacije iz REBT završio je i tri godine edukacije iz Sistemske porodične terapije, kao i kurs iz Terapije posvećenosti i prihvatanja. Docent je na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, gde predaje predmete iz oblasti psihoterapije. Na funkciji je zamenika predsednika Upravnog odbora Udruženja za kognitivne i bihejvioralne terapije Srbije. Pored toga je zamenik predsednika upravnih odbora Udruženja za kognitivno bihejvioralni koučing i Udruženja za koučing psihologiju Srbije, kao i Centra za unapređivanje i zaštitu psihičkog zdravlja. Predsednik je Odbora za etička pitanja Društva psihologa Srbije. Objavio je 25 članaka i poglavlja u stranim i domaćim časopisima i knjigama i imao četrdesetak saopštenja na kongresima od međunarodnog i nacionalnog značaja.